laravel,

Laravel | Toàn bộ về middleware

trannguyenhan trannguyenhan Follow Jul 26, 2022 · 4 mins read
Laravel | Toàn bộ về middleware
Share this

Middleware là gì?

Middleware là phần mềm trung gian, nó nằm ở giữa trong các request của người dùng và controller, có nhiệm vụ kiểm tra và lọc các yêu cầu. Dĩ nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra và lọc ở controller nhưng tính tái sử dụng sẽ không cao khi chúng ta muốn sử dụng middleware cho những yêu cầu khác ở những route khác.

Tạo một middleware

Tạo middleware qua câu lệnh artisan:

php artisan make:middleware EnsureTokenIsValid

Middleware tạo ra sẽ được tìm thấy trong thư mục app/Http/Middleware, chúng ta viết code cho middleware chỉ cần viết trong hàm handle, khi hàm trả về:

return $next($request);

tức là truy vấn của người dùng đã thông qua middleware, nếu có lỗi ví dụ như là truy cập vào tài nguyên có quyền hạn không cho phép thì chúng ta có thể trả về như sau:

return response()->json(['message' => 'Unauthorized'], 401);

Middleware sau khi tạo xong giờ chúng ta sẽ đi đăng kí chúng tại app/Http/Kernel.php để chúng có thể được sử dụng. Chúng ta cũng có thể thấy ngay một số các middleware như sau:

 • Đầu tiên là các middleware được khai báo trong biến $middleware, đây là các middleware dành cho mọi route, tức là bất kì route nào được khai báo thì mọi request tới các route này đều sẽ đi qua các middleware này.
protected $middleware = [
  TrustProxies::class,
  CheckForMaintenanceMode::class,
  ValidatePostSize::class,
  TrimStrings::class,
  ConvertEmptyStringsToNull::class,
  HandleCors::class,
  TerminatingMiddleware::class
];
 • Các middleware được khai báo trong biến $middlewareGroups để nhóm lại các middleware một cách dễ dàng hơn. Như chúng ta thường thấy một số các api thường được nhóm lại và sử dụng:
Route::group([
  'middleware' => ['api', 'auth:api']
], function(){});

Như vậy là các route trong group này đều sẽ đi qua một số các middleware thuộc nhóm middleware api.

 • Các middleware được khai báo trong $routeMiddleware được dùng cho từng route cụ thể mà người dùng chỉ định.

Tính thời gian phản hồi của 1 request với Middleware và LARAVEL_START

Các bạn để ý thì trong file public/index.php thì có một hằng LARAVEL_START được định nghĩa:

define('LARAVEL_START', microtime(true));

Vì thế đây là câu lệnh đầu tiên được thực hiện khi một request được gửi tới từ phía máy khách, nó đánh dấu thời gian bắt đầu nhận request.

Vậy LARAVEL_START có thể sử dụng để tính thời gian phản hồi của một request hoặc là thời gian cho tới một thời điểm nào đó.

Để tính thời gian phản hồi chúng có có thể sử dụng kết hợp thêm hàm terminate của Middleware, tạo một TerminatingMiddleware như sau:

<?php 
 
namespace App\Http\Middleware; 
 
use App\Jobs\LogFileJob; 
use Closure; 
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request; 
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response; 
use Symfony\Component\HttpKernel\TerminableInterface; 
 
class TerminatingMiddleware implements TerminableInterface 
{ 
  protected $startTime; 
 
  /** 
   * Handle an incoming request.   
   *   
   * @param \Illuminate\Http\Request $request 
   * @param Closure $next 
   * @return mixed 
   */  
  public function handle(\Illuminate\Http\Request $request, Closure $next) 
  {    
    return $next($request); 
  } 
 
  public function terminate(Request $request, Response $response) 
  {    
    $totalTimeRequest = microtime(true) - LARAVEL_START;
  }
}

sau đó thêm TerminatingMiddleware vào $middleware tại file app\Http\Kernel.php để bất cứ request nào cũng đi qua Middleware này:

protected $middleware = [ 
  TrustProxies::class, 
  CheckForMaintenanceMode::class, 
  ValidatePostSize::class, 
  TrimStrings::class, 
  ConvertEmptyStringsToNull::class, 
  HandleCors::class, 
  TerminatingMiddleware::class 
];

Cuối cùng bạn có thể lưu $totalTimeRequest lại đâu đó như database hay log. Nhưng có một vấn đề các bạn cần để ý khi xử lý như những vấn đề liên quan tới hiệu năng khi mà chúng ta thêm vào trong quá trình trả ra response cho người dùng một đoạn xử lý.

Join Newsletter
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
trannguyenhan
Written by trannguyenhan Follow
Hi, i'm trannguyenhan