laravel,

Laravel | Biến toàn cục cho mọi request trong controller

trannguyenhan trannguyenhan Follow Jul 31, 2022 · 1 min read
Laravel | Biến toàn cục cho mọi request trong controller
Share this

Trong một ứng dụng sẽ có những biến phải sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần, ví dụ như trong một dự án đa ngôn ngữ thì chắc chắn phải luôn có một tham số lang truyền về để backend biết và trả ra nội dung có ngôn ngữ tương ứng. Vậy trong một controller việc lúc nào cũng lấy đi lấy lại tham số lang sẽ rất mất thời gian và khá là vô vị. Laravel cung cấp một hàm trong helpers giúp làm việc này dễ dàng hơn đó là hàm request(). Trong một controller sẽ luôn lấy giá trị lang được gửi về từ phía người dùng bằng cách như sau:

private $lang = "en";
public function __construct(){
  if(!empty(request()->header('lang'))){
    $this->lang = request()->header('lang');
  }
}

Sau đó ở mỗi hàm chỉ cần gọi tới biến $this->lang để lấy ngôn ngữ mà client gọi:

<?php

namespace App\Http\Controllers\Api\V3\Blog;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;

class BlogController extends Controller
{
  private $lang = "en";
  public function __construct(){
    if(!empty(request()->header('lang'))){
      $this->lang = request()->header('lang');
    }
  }

  public function getBlog(){
    return \App\Blog::all()->map(function($item){
      return \App\Http\Mapper::toBlogApiV3($item, $this->lang);
    });
  }
}
Join Newsletter
Get the latest news right in your inbox. We never spam!
trannguyenhan
Written by trannguyenhan Follow
Hi, i'm trannguyenhan