trannguyenhan Follow

https://trannguyenhan.github.io/

Hi, i'm trannguyenhan

trannguyenhan

Posts by trannguyenhan

WebApps | Client-Side và Server-Side Rendering

Server Side Rendering và Client Side Rendering là gì?

In WebApps, Sep 16, 2023

Laravel | Xử lý ngoại lệ

Trong ứng dụng không thể tránh khỏi ít nhiều gặp các ngoại lệ, giờ chúng ta muốn khi gặp ngoại lệ thì sẽ có một thông báo phù hợp để người dùng biết được là lỗi tại sao mà hông làm lộ...

In Laravel, Aug 17, 2022

Laravel | Phân trang

Phân trang cho web

In Laravel, Aug 15, 2022

Laravel | JWT Authentication REST API

Để xác thực người dùng qua API trong Laravel chúng ta sẽ sử dụng một thư viện của bên thú 3 là tymondesigns/jwt-auth.

In Laravel, Aug 10, 2022

Laravel | Laravel permission

Phân quyền người dùng

In Laravel, Aug 04, 2022

Laravel | Biến toàn cục cho mọi request trong controller

Trong một ứng dụng sẽ có những biến phải sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần, ví dụ như trong một dự án đa ngôn ngữ thì chắc chắn phải luôn có một tham số lang truyền về để backend biết ...

In Laravel, Jul 31, 2022

Laravel | Toàn bộ về middleware

Middleware là gì?

In Laravel, Jul 26, 2022

Laravel | Thêm file route tùy chỉnh

Mọi người chắc chắn đã quen với việc các route liên quan tới web thì viết trong routes/web.php, còn route liên quan tới api thì viết trong routes/api.php. Tuy nhiên, khi dự án lớn dần...

In Laravel, Jul 24, 2022

Laravel | Cấu trúc thư mục trong Laravel

Khi tìm hiểu về một framework thì mình thường tìm hiểu tới các tổ chức của framework đó đầu tiên, nó giúp chúng ta hiểu hơn về framework, cách triển khai cũng như nhiều cái khác nữa. ...

In Laravel, Jul 20, 2022

Welcome to Hacer!

Xin chào mọi người, web thì ra đời và phát triển rất lâu rồi, vì thế các hướng dẫn về làm web trên mạng là rất nhiều, đầy đủ và phong phú, nhất là với các ngôn ngữ kì cựu như PHP, Pyt...

In Hacer, Jul 16, 2022